Klauzula informacyjna dla kupujących w sklepie www.szkolkatraw.pl

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanym dalej RODO informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Ogrody Henschke Filip Henschke, Sycyn 21 a, 64-606 Sycyn. Można się z nami skontaktować pod tym adresem oraz pisząc na adres email biuro@szkolkatraw.pl

2. Gromadzimy Pani/Pana dane osobowe podawane dobrowolnie przez Panią/Pana w celu realizacji umowy (sprzedaży), podstawa prawna: – Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane niezbędne do realizacji umowy – Art. 6 ust. 1lit. f RODO – prawnie usprawiedliwiony interes administratora. Pobieramy dane osobowe: imię, nazwisko, adres, adres email, nr telefonu, niekiedy nr konta bankowego.

3. Szczegółowe cele pobierania Pani/Pana danych osobowych:

– przetwarzanie zamówień, w tym obsługa, weryfikacja, wysyłka towarów,
– obsługa anulacji zamówień i rozwiązywanie wszelkich problemów związanych z zamówieniem, z zakupionymi towarami lub usługami,
– zwrot towarów zgodnie z przepisami prawa,
– zwrot wartości towarów zgodnie z przepisami prawa,
– świadczenie usług wsparcia, w tym udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące zamówień towarów i usług

– prowadzenie dokumentacji sprzedaży na potrzeby organów kontrolnych, np.: Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin.

Pliki cookies stosowane w naszym sklepie nie służą do zbierania danych osobowych. Po zaakceptowaniu przez Panią/Pana są dla nas źródłem informacji o Pani/Pana urządzeniu oraz IP (Internet Protocol) urządzenia. Te niewielkie pliki tekstowe, przechowywane na Pani/Pana urządzeniu, powszechnie znane i stosowane w sieci Internet, pomagają nam w tworzeniu anonimowych zestawień statystycznych odwiedzin i działań w Panią/Pana z naszego sklepu internetowego.

4. Pani/Pana dane osobowe ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania zamówionych świadczeń. Rodzaje podmiotów, którym możemy ujawniać Pani/Pana dane osobowe to:

– dostawcy usług przewozowych (kurierskich);
– dostawcy usług płatniczych/bankowych ;
– dostawcy usług informatycznych;

– organy kontrolne (np. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin).

Zapewniamy, że dostęp zewnętrznych podmiotów prawa prywatnego do Pani/Pana danych odbywa się zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych i poufności informacji, na podstawie zawartych z nimi umów.

5. Podanie nam przez Panią/Pana swoich danych osobowych wymienionych w pkt 2 jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu dokonania realizacji umowy (sprzedaży).

Zobowiązaliśmy się do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zgodnie ze standardami branżowymi.

Korzystamy z usług podmiotu przetwarzającego płatności eservice.pl w zakresie dokonywania płatności. Wszelkie informacje o płatnościach są szyfrowane przy użyciu technologii SSL.

Pomimo podejmowanych kroków w celu ochrony danych osobowych, pragniemy zauważyć, że przekazywanie informacji przez Internet ogólnie lub za pośrednictwem innych sieci publicznych nie jest całkowicie bezpieczne i wiąże się z ryzykiem, że dane mogą być widoczne i wykorzystane przez nieuprawnione osoby trzecie. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za luki w zabezpieczeniach systemów, na które nie mamy wpływu.

6. Przechowujemy Pani /Pana dane osobowe zgodnie z zasadą minimum. Przechowujemy je przez czas niezbędny do realizacji zawartej umowy, w tym do dostarczenia zamówienia, do przedawnienia roszczeń, do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym w szczególności obowiązków podatkowych, rachunkowych, w celu rozliczenia się z przechowywania danych osobowych oraz ochrony roślin. Po ww. okresie dane będziemy przechowywać tylko w przypadku konieczności księgowania zgodnie z wymogami prawa, łącznie nie dłużej niż 5-6 lat.

7. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych uznaje szereg praw w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych. Obejmują one: prawo dostępu do danych i zasad ich ochrony, prawo do sprostowania danych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do ich przenoszenia do innego administratora oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania.

Uprawnienia wyżej wymienione można wykonywać przez kontakt ze sklepem szkolkatraw.pl pod adresem email biuro@szkolkatraw.pl lub Ogrody Henschke Filip Henschke, Sycyn 21a, 64-606 Sycyn, z dopiskiem RODO.

Osoby zainteresowane mają prawo do składania skarg do organu nadzorczego w sprawie sposobu przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.