Polityka prywatności dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zapewnienie prawa do ochrony danych osobowych należy do podstawowych zobowiązań firma Ogrody Henschke Filip Henschke prowadzącej sklep www.szkolkatraw.pl, w związku z czym przeznaczymy wszystkie zasoby i wysiłki niezbędne do przetwarzania Twoich danych w pełnej zgodności z rozporządzeniem (UE) 2016/679 („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”), a także wszelkimi innymi mającymi zastosowanie przepisami prawa. Jedną z kluczowych zasad przyjętych w tych ramach prawnych jest przejrzystość, dlatego przygotowaliśmy niniejszy dokument, za pomocą którego chcemy Cię poinformować, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, przekazujemy i chronimy Twoje dane osobowe podczas kontaktu z nami w związku z naszymi produktami i usługami świadczonymi przez naszą stronę internetową.

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego aktualizowania i modyfikowania niniejszej Polityki prywatności w celu odzwierciedlenia wszelkich zmian w sposobie przetwarzania danych osobowych lub zmian w przepisach prawa. W przypadku zmiany poinformujemy Cię o tym i umieścimy na naszej stronie internetowej zmodyfikowaną wersję Polityki prywatności.

1. Kim jesteśmy i jak się z nami skontaktować

Administratorem danych osobowych jest firma Ogrody Henschke Filip Henschke, Sycyn 21a, 64-606 Sycyn (woj. wielkopolskie), NIP 7772263329, będąca operatorem internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem www.szkolkatraw.pl .

Jesteśmy otwarci na zapoznanie się z Twoimi opiniami i przekazanie wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być potrzebne w związku z przetwarzaniem Twoich danych, zachęcamy do skontaktowania się z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail biuro@szkolkatraw.pl lub pocztą na adres Szkółka Traw, Sycyn 21a, 64-606 Sycyn  – z dopiskiem: “Do wiadomości Inspektora Ochrony Danych Szkółka Traw”.

2. Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy

Zbieramy dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, masz zatem kontrolę nad rodzajem informacji, które nam przekazujesz.

Składając zamówienie, podajesz nam informacje takie jak: zamawiany produkt, adres dostawy, dane do faktury, forma płatności, numer telefonu i email do kontaktu.

Możemy również zbierać, a następnie przetwarzać pewne informacje na temat Twojego zachowania podczas przeglądania naszej strony internetowej w celu personalizacji korzystania z internetu i składania ofert dostosowanych do Twojego profilu. Zachęcamy do zapoznania się z dalszymi szczegółami w tym zakresie, przedstawionymi poniżej w części dotyczącej celów przetwarzania.

Na naszej stronie internetowej możemy przechowywać i zbierać informacje za pomocą plików cookie i podobnych technologii zgodnie z Polityką plików cookie.
Nie gromadzimy ani w żaden inny sposób nie przetwarzamy danych wrażliwych, zwanych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych szczególnymi kategoriami danych osobowych. Nie chcemy również zbierać ani przetwarzać danych osób nieletnich w wieku poniżej 16 lat.

3. Jakie są cele i podstawy przetwarzania:

Wykorzystamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:
– przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:
– przetwarzanie zamówień, w tym obsługa, weryfikacja, wysyłka towarów i wystawianie faktur.
– obsługa anulacji zamówień i rozwiązywanie wszelkich problemów związanych z zamówieniem, z zakupionymi towarami lub usługami.
– zwrot towarów zgodnie z przepisami prawa;
– zwrot wartości towarów zgodnie z przepisami prawa;
– świadczenie usług wsparcia, w tym udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące zamówień towarów i usług.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych do tych celów jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy między firmą Ogrody Henschke Filip Henschke  a Tobą. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych  i rachunkowych.

Dla ulepszania naszych usług: 

Zawsze chcemy móc oferować Tobie najlepsze doświadczenia z zakupami online. W tym celu możemy gromadzić i wykorzystywać pewne informacje o Twoim zachowaniu zakupowym, możemy zaprosić Cię do wypełnienia ankiet dotyczących Twojego zadowolenia z realizacji zamówienia lub prowadzić, bezpośrednio lub przy pomocy partnerów, badania i analizy między innymi pod kątem funkcjonalności naszej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb kupujących, ich zwyczajów zakupowych.

Opieramy powyższe działania na naszym prawnie uzasadnionym interesie w prowadzeniu działalności gospodarczej, zawsze dbając o to, aby nie naruszały one podstawowych praw i wolności.

Do celów marketingowych:
Chcemy informować Cię o najlepszych ofertach dla produktów, które Cię interesują. Oznacza to, że możemy przesyłać Ci ogólne i tematyczne biuletyny za pośrednictwem elektronicznych kanałów komunikacji (e-mail/SMS/webpush/ itp.), informacje o podobnych lub uzupełniających produktach do tych, które zakupiłeś lub których zakupem byłeś zainteresowany, i inne podobne komunikaty handlowe, a także wyświetlać spersonalizowane rekomendacje na stronie internetowej. Aby móc dostarczyć interesujących dla Ciebie informacji możemy wykorzystać dane o Twoim zachowaniu zakupowym (np. produkty oglądane/dodane do listy życzeń/zakupione) w celu utworzenia profilu. Zawsze zapewniamy, że takie przetwarzanie odbywa się z poszanowaniem Twoich praw i wolności, a decyzje podjęte na tej podstawie nie mają żadnego skutku prawnego i nie wpływają na Ciebie  w żaden inny sposób w znaczącym stopniu.

Uzależniamy naszą komunikację marketingową od Twoje uprzedniej zgody. Możesz zmienić zdanie i wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie poprzez: – kliknięcie linku rezygnacji z subskrypcji wyświetlanego w wiadomościach otrzymywanych od nas lub przez kontakt z www.szkolkatraw.pl .

W niektórych sytuacjach możemy opierać nasze działania marketingowe na naszym uzasadnionym interesie, polegającym na promowaniu i rozwijaniu naszej działalności handlowej. W każdej sytuacji, w której wykorzystujemy informacje o Tobie dla naszego uzasadnionego interesu, dbamy i podejmujemy wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić, że Twoje podstawowe prawa i wolności nie zostaną naruszone. Możesz jednakże w dowolnej chwili, w sposób opisany powyżej, zażądać od nas zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych, a my odpowiemy na Twoje żądanie tak szybko, jak będzie to możliwe.

Do obrony naszych uzasadnionych interesów:

Mogą zaistnieć sytuacje, w których będziemy wykorzystywać lub przesyłać informacje w celu ochrony naszych praw i działalności handlowej. 

Mogą to być:
– środki mające na celu ochronę strony internetowej i użytkowników platformy www.szkolkatraw.pl  przed cyberatakami.
– środki mające na celu zapobieganie próbom oszustw i ich wykrywanie, w tym przekazywanie informacji właściwym organom publicznym.
– środki podejmowane w ramach zarządzania różnymi innymi rodzajami ryzyka.

Powodem takiego przetwarzania jest nasz uzasadniony interes, polegający na obronie naszej działalności handlowej, przy czym zapewniamy, że wszystkie podejmowane przez nas środki gwarantują równowagę między naszymi interesami a Twoimi podstawowymi prawami i wolnościami.

Ponadto w niektórych przypadkach nasze przetwarzanie opiera się na przepisach prawnych takich jak obowiązek zabezpieczenia towarów i wartości przewidzianych w mających zastosowanie do tej kwestii przepisach prawa.

4. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

W dowolnym momencie możesz zażądać od nas usunięcia informacji a my odpowiemy na takie żądanie, z zastrzeżeniem zachowania pewnych informacji, również po zamknięciu konta, w przypadkach, w których będzie to konieczne w świetle obowiązujących przepisów prawa lub uzasadnionych interesów np.: w związku z dochodzeniem roszczeń, w związku z wykonywaniem umowy lub wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych i rachunkowych.

5. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe

W zależności od przypadku możemy przekazać lub udostępnić niektóre z Twoich danych osobowych następującym kategoriom odbiorców:
– dostawcy usług kurierskich;
– dostawcy usług płatniczych/bankowych;
– dostawcy usług informatycznych;

Zapewniamy, że dostęp zewnętrznych podmiotów prawa prywatnego do Twoich danych odbywa się zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych i poufności informacji, na podstawie zawartych z nimi umów.

6. Jak chronimy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Zobowiązaliśmy się do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zgodnie ze standardami branżowymi.

Korzystamy z usług podmiotu przetwarzającego płatności eservice.pl w zakresie dokonywania płatności. Wszelkie informacje o płatnościach są szyfrowane przy użyciu technologii SSL.

Pomimo podejmowanych kroków w celu ochrony Twoich danych osobowych, pragniemy zauważyć, że przekazywanie informacji przez internet ogólnie lub za pośrednictwem innych sieci publicznych nie jest całkowicie bezpieczne i wiąże się z ryzykiem, że dane mogą być widoczne i wykorzystane przez nieuprawnione osoby trzecie. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za luki w zabezpieczeniach systemów, na które nie mamy wpływu.

7. Jakie są Twoje Prawa

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych uznaje szereg praw w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Możesz żądać dostępu do swoich danych, poprawić wszelkie błędy w naszych plikach, i/lub wyrazić sprzeciw wobec przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Możesz również skorzystać z prawa do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru lub do sądu. Możesz również skorzystać  z prawa do żądania usunięcia Twoich danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania Twoich danych oraz do ich przenoszenia.

Twoje prawa:

Dostęp:

Możesz wystąpić do nas:
– o potwierdzenie, że przetwarzamy Twoje dane osobowe,
– o dostarczenie kopii tych danych,
– o przekazanie Tobie innych informacji dotyczących Twoich danych osobowych, takich jak dane osobowe, które posiadamy, jak je wykorzystujemy, komu je udostępniamy  i jak je chronimy, jak długo przechowujemy, jakie przysługują Ci prawa do złożenia skargi, gdzie uzyskaliśmy Twoje dane, w zakresie, w jakim informacje te nie zostały jeszcze przekazane Tobie w drodze niniejszego zawiadomienia.

Usuwanie danych:

Możesz poprosić nas o usunięcie swoich danych osobowych, ale tylko wtedy, gdy:
– nie są już one konieczne do celów, dla których zostały zebrane, lub
– wycofasz swoją zgodę (jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody), lub
– korzystasz z prawa sprzeciwu, lub
– dane zostały przetworzone niezgodnie z prawem, lub
– występuje w tym zakresie zobowiązanie prawne.
Nie jesteśmy zobowiązani do spełnienia prośby o usunięcie danych osobowych, jeżeli ich przetwarzanie jest konieczne:
– w celu wykonania zobowiązania prawnego, lub
– w celu wniesienia, wykonania lub obrony roszczenia prawnego.
Istnieją określone inne okoliczności, w których nie jesteśmy zobowiązani do spełnienia prośby o usunięcie danych, chociaż są to najbardziej prawdopodobne okoliczności, w których możemy odrzucić prośbę.

Ograniczenie przetwarzania danych

Możesz poprosić nas o ograniczenie przetwarzania danych osobowych, ale tylko wtedy, gdy:
– ich dokładność jest przez Ciebie kwestionowana,
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale nie życzysz sobie, aby dane te zostały usunięte, lub
– nie są już one potrzebne do celów, dla których były zbierane, ale nadal są nam potrzebne do ustalenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych, lub
– skorzystałeś z prawa do sprzeciwu i oczekujesz na sprawdzenie istotnych przyczyn.
Możemy nadal korzystać z Twoich danych osobowych w wyniku wniosku o ograniczenie, jeżeli:
– posiadamy Twoją zgodę, lub
– w celu wszczęcia, realizacji lub zapewnienia obrony praw, lub
– w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.

Przenoszenia danych osobowych

Możesz poprosić nas o dostarczenie Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub możesz poprosić o „przeniesienie” ich bezpośrednio do innego administratora danych, ale tylko wtedy, gdy:
– przetwarzanie danych odbywa się za Twoją zgodą lub na podstawie zawartej z Tobą umowy, oraz
– przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny.

Sprzeciw

Możesz w dowolnym momencie, ze względów związanych z Twoją sytuacją, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, którego podstawą prawną są „nasze uzasadnione interesy”, jeżeli uznasz, że Twoje podstawowe prawa i wolności przewyższają nasze uzasadnione interesy.

Możesz również w dowolnej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego (w tym tworzeniu profili) bez podania przyczyny, w którym to przypadku jak najszybciej zaprzestaniemy przetwarzania tych danych.

Skargi  

Masz prawo do składania skarg do organu nadzorczego w sprawie sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych. W Polsce dane kontaktowe organu nadzorczego ds. ochrony danych są następujące:

Krajowy organ nadzorczy ds. przetwarzania danych osobowych

Od dnia 25 Maja 2018, funkcję tę w Polsce przejmie:

Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych.
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
kancelaria@giodo.gov.pl

Bez uszczerbku dla przysługującego Tobie prawa do kontaktowania się z organem nadzorczym w dowolnym momencie, prosimy o kontakt z nami z wyprzedzeniem, a my obiecujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać wszelkie kwestie polubownie. 

Przypominamy, że w dowolnej chwili możesz skontaktować się z nami, składając wniosek w jeden z następujących sposobów: e-mailem na adres: biuro@szkolkatraw.pl lub pocztą na adres: Szkółka Traw, Sycyn 21a, 64-606 Sycyn.