I. Słowniczek

1. Klient  – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach sklepu; www.szkolkatraw.pl.
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego.  
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.szkolkatraw.pl za pośrednictwem którego, klient może w szczególności składać zamówienia.
5.  Towar – produkty prezentowane w sklepie internetowym.
6.  Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Spółką Traw, występującym również pod nazwą Ogrody Henschke Filip Henschke , zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu.
7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem.
9. Zamówienie – jest to oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, dostępnego pod  adresem www.szkolkatraw.pl .
2. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Sklep internetowy, działający pod www.szkolkatraw.pl  , prowadzony jest przez firmę Ogrody Henschke Filip Henschke, Sycyn 21a, 64-606 Sycyn NIP 7772263329.
4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady sprzedaży sadzonek roślin ozdobnych:
a) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego.
d) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.
5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) przeglądarka internetowa.
6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do internetu.
7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma Ogrody Henschke Filip Henschke Sycyn 21a 64-606 Sycyn NIP 7772263329  zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni. Osoba która nie ukończyła 18 lat nie może zostać klientem sklepu gospodarstwa.
8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem www.szkolkatraw.pl  odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu , oraz w potwierdzeniu złożonego zamówienia przesłanego drogą elektroniczną, oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1.Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych klienta w ramach złożonego zamówienia. Dane zostaną udostępnione firmie przewozowej, oraz firmie zajmującej się księgowością firmy.
2. Firma Ogrody Henschke Filip Henschke może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich.
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego.
c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez  firmę Ogrody Henschke Filip Henschke  za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy Ogrody Henschke Filip Henschke.
3. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać ponownie zamówienia bez uprzedniej zgody firmy Ogrody Henschke Filip Henschke.
4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny. Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w internecie.
5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np: treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
b) korzystania ze sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).
d) korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla firmy Ogrody Henschke Filip Henschke.
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego w szczególności zdjęć roślin znajdujących się na stronie.
f) korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.szkolkatraw.pl, dokonać wyboru sadzonek roślin, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam”  – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia.
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują).
c) wybranej metody płatności.
d) wybranego sposobu dostawy.
e) planowanego czasu dostawy.
f) o przedsprzedaży / poza sezonem wegetacji roślin.
5. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
6. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowią oświadczenie woli zawarcia z  firmą Ogrody Henschke Filip Henschke umowy kupna/sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.(1)
7. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail  zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
8.Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
9. Przedmiot zamówienia to żywe rośliny, może się okazać po weryfikacji zamówienia, że nie jest możliwa jego realizacja w pierwotnym kształcie. Jeśli wycofane ze sprzedaży rośliny stanowią nie więcej jak 50 % zamówienie, zamówienie będzie realizowane w tym zakresie. Jeśli odsetek wycofanych roślin jest większy, obsługa sklepu będzie się kontaktować z klientem w celu modyfikacji zamówienia.
10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

1.Dostawy produktów, zamawianych w sklepie internetowym www.skolkatraw.pl realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej.

3. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia. Warunkiem wysłania zamówienia jest  podanie przez Kupującego poprawnych danych adresowych i kontaktowych wraz z numerem telefonu niezbędnym przy wysyłce kurierskiej. Każde złożone poprzez stronę www.szkolkatraw.pl  zamówienie, zostaje potwierdzone odpowiednią informacją wysyłaną przez system na podany podczas składania zamówienia adres email. Przed złożeniem zamówienia Kupujący ma prawo do sprawdzenia poprawności tych danych i ich poprawiania.

4.Klient może także odebrać zamówienie w punkcie odbioru pod adresem:

Ogrody Henschke Filip Henschke
Sycyn 21a
64-606 Sycyn (woj. wielkopolskie.)


5. Koszt dostawy zakupionych produktów jest wskazany na stronie www.szkolkatraw.pl .

6. Termin realizacji dostawy wynosi w sezonie ogrodniczym od marca do października od 2 do 8 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta zamówienia/pobranie lub wpłynięcia wpłaty na konto sklepu/przelew.  Zamówienia składane poza sezonem ogrodniczym od listopada do marca są formą przedsprzedaży i wymagają każdorazowego potwierdzenia przez sprzedającego.

7. W wypadku gdy sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, sprzedający może zwolnić się z zobowiązania, przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu, oraz za tę samą cenę, lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt sprzedającego. W takim wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt sprzedającego.

8. W przypadku dostarczenia przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty, lub uszkodzenia.

9. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się zgłoszenie reklamacji towaru drogą internetową, lub telefoniczną w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki.

10. Podstawą reklamacji jest poprawnie spisany protokół szkody w momencie odbierania przesyłki od kuriera. Spisanie protokołu szkody w późniejszym terminie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem stanu przesyłki w momencie jego odebrania.

11. Rośliny zniszczone podczas transportu, nie z winy Kupującego, należy reklamować niezwłocznie po dostarczenia przesyłki-24 godziny, ze względu na specyfikę reklamowanego towaru, towar to łatwo psujące się rośliny. Do reklamacji należy obowiązkowo dołączyć zdjęcie uszkodzonych roślin i paczki. Po zweryfikowaniu informacji rośliny zostaną ponownie wysłane w ustalonym terminie, na koszt sprzedawcy.

12. Firma Ogrody Henschke Filip Henschke zastrzega, że nie zawsze może zostać zrealizowane pełne zamówienie. Braki roślin mogą być spowodowane szkodami mrozowymi, lub innymi warunkami pogodowymi oraz chorobami roślin. W takich wypadkach sposób postępowania jest dokładnie opisany w warunkach wysyłki roślin. Ewentualna nadpłata wynikła w sytuacji braku sadzonek, zostanie odesłana na konto wskazane przez kupującego lub konto z którego opłata została przelana / wpłacona. Jeśli nie ma możliwości zwrotu nadpłaty(brak kontaktu z kupującym), nadwyżka pozostaje na saldzie klienta w sklepie, w każdej chwili zostanie oddana do dyspozycji klienta. Jeśli zwrot powstałej nadpłaty ma zostać wysłany na adres klienta, klient ponosi koszty takiego zwrotu. Zwrot na konto w banku jest bezkosztowy dla klienta.

13. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu  www.szkolkatraw.pl  oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail informacji i linków do regulaminu, oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia ewentualnie faktury VAT lub paragonu.

VI. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego.
b) płatnością w systemie.
c) Pobranie-płatne przy odbiorze przesyłki u doręczyciela paczki.
d) gotówką przy odbiorze na miejscu – Ogrody Henschke Filip Henschke , Sycyn 21a, 64-606 Sycyn (woj. wielkopolskie).

VII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy do momentu wysłania zamówienia, aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed zmianą statusu zamówienia na „wysłany”. Termin automatycznego prawa do odstąpienia od umowy wygasa z momentem zmiany statusu zamówienia na „wysłane”.
2. Automatycznie prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny nie przysługuje w przypadku zakupu produktów łatwo psujących się, jakimi są oferowane przez firmę Ogrody Henschke Filip Henschke, żywe rośliny.
3. Ponieważ firma Ogrody Henschke Filip Henschke wychodzi naprzeciw klientowi, dajemy klientowi możliwość  zwrotu roślin pod warunkiem, że rośliny na podróż zostaną przez kupującego zapakowane w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie w transporcie.
4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład informacja wysłana pocztą elektroniczną). Informacja powinna zawierać dane kupującego oraz numer zamówienia.
5. Termin zwrotu roślin to odesłanie w ciągu 2 dni od otrzymania przesyłki, na koszt kupującego. Pieniądze wpłacone na poczet realizacji zamówienia zostaną zwrócone na podane przez kupującego konto, niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania zwrotu zamówienia.
6. Skutki odstąpienia od umowy przed zmianą statusu na wysłany:
a) w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przed zmiana statusu paczki na „wysłany” zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
b) zwrotu płatności dokonamy na podane przez Państwa numer konta bankowego, chyba że wyraźnie ustalono inne rozwiązanie, w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

1.Firma Ogrody Henschke Filip Henschke  jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22  Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556 – 556 Kodeksu Cywilnego.
2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres email; biuro@szkolkatraw.pl lub adres Szkółka Traw, Sycyn 21a, 64-606 Sycyn, zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Firma Ogrody Henschke Filip Henschke podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę Ogrody Henschke Filip Henschke o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego.
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać  mailowo pod adres biuro@szkolkatraw.pl.
4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
5. Firma Ogrody Henschke Filip Henschke zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą Ogrody Henschke Filip Henschke   a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.  
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą Ogrody Henschke Filip Henschke a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy Ogrody Henschke Filip Henschke.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
4. Integralną częścią regulaminu jest:  cennik wysyłki, zasady wysyłki,  terminy wysyłki i formy płatności.