§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, który znajduje się pod adresem www.szkolkatraw.pl oraz warunki zawierania i realizacji umów sprzedaży Traw oraz Książki/Książek.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Kupujących jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

§2. Definicje

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o wskazanych poniżej zwrotach:
  1. Przez „Formularz Zamówienia” – należy rozumieć interaktywny formularz umożliwiający Kupującemu dokonanie Zamówienia, dostępny pod adresem internetowym www.szkolkatraw.pl.
  2. przez „Kupujący ” – należy rozumieć osobę fizyczną (zarówno będącą Konsumentem jak i przedsiębiorcą) lub prawną (jednostką organizacyjną posiadająca zdolność prawną) wyrażająca zainteresowanie nabyciem Traw lub Książki/Książek.
  3. przez „Konsument” – należy rozumieć konsumenta w rozumieniu ustawy o Prawach Konsumenta.
  4. przez „Opis Traw” – należy rozumieć zaproszenie do składania ofert dotyczących Traw znajdujące się pod adresem www.szkolkatraw.pl z uwzględnieniem zmian Opisu Traw.
  5. przez „Opis Książek/Książki” – należy rozumieć zaproszenie do składania ofert dotyczących Książek/Książki znajdujące się pod adresem www.szkolkatraw.pl z uwzględnieniem zmian Opisu Książek/Książki.
  6. przez „Regulamin – należy rozumieć niniejszy Regulamin.
  7. przez „Zamówienie” – należy rozumieć oświadczenie woli Kupującego zawierające ofertę Kupującego zawarcia Umowy kupna Traw lub Książek/Książki (umowa zawierana na odległość stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem Formularza Zamówienia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie do postanowień §14 ).
  8. przez „Sklep ” – należy rozumieć podmiot, którego dane są wskazane w § 13, prowadzący sklep internetowy pod adresem www.szkolkatraw.pl.
  9. przez „Książkę/Książki” należy rozumieć Książkę/Książki i publikacje proponowane do sprzedaży w ofercie Sklepu (postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczą zarówno jednej Książkę/Książki jak i wielu Książek/Książki).
  10. Przez „Umowę kupna” – należy rozumieć umowę zawieraną pomiędzy Sklepem a Kupującym, na mocy której Kupujący nabywa prawo własności Traw lub Książek/Książki.
  11. przez „Ustawę o Prawach Konsumenta" – należy rozumieć ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
  12. przez Trawy – należy rozumieć rośliny, w tym w szczególności rośliny ozdobne należące głównie do rodziny botanicznej Poaceae Trawy znajdujące się w Opisie Traw (postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczą zarówno jednej Trawy jak i wielu Traw).
  13. przez „Dzień Roboczy” – należy rozumieć dzień od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.

§3. Opis Traw

 1. Sklep oferuje Trawy zgodnie z aktualnym Opisem zawartym na https://szkolkatraw.pl/kategoria-produktu/trawy/.
 2. Opis Traw stanowi zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Opisy Traw określają przynajmniej rodzaj, wysokość, wymagania wodne oraz termin kwitnienia. Wszystkie Trawy oznaczone są ponadto kwotą wyrażoną w złotych polskich, która stanowi element wyrażanego przez Sklep zaproszenia do zawarcia umowy.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Opisu Traw. Zmiana Opisu Traw, w tym np. w części dotyczącej rodzaju Traw, ich cech charakterystycznych czy wymogów jak i ich ceny nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Opisu Traw nie może jednak dotyczyć Traw co do których dokonano Zamówienia stosownie do postanowień poniżej.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Traw znajdujących się w ofercie oraz wprowadzania nowych Traw do oferty Sklepu, a także prawo do wycofania poszczególnych Traw ze sprzedaży (co jednak nie może dotyczyć Traw co do których dokonano Zamówienia stosownie do postanowień poniżej).
 6. Trawy w rzeczywistości mogą się różnić od tych widocznych na zdjęciach (co nie dotyczy ich parametrów wskazanych w opisie, jak i cech wynikających z rodzaju).

§4. Książka/Książki

 1. Sklep oferuje Książkę/Książki zgodnie z aktualnym Opisem w zawartym na https://szkolkatraw.pl/produkt/ksiazka-trawy-ozdobne-do-warunkow-klimatycznych-polski/.
 2. Opis Książek/Książki stanowi zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Książek/Książki znajdujących się w ofercie oraz wprowadzania nowych Książek/Książki do oferty Sklepu, a także prawo do wycofania poszczególnych Książek/Książki ze sprzedaży (co jednak nie może dotyczyć Książek/Książki co do których dokonano Zamówienia stosownie do postanowień poniżej).

§5. Zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży Traw lub Książek/Książki

 1. Zamówienia dokonywane są poprzez wypełnienie Formularza na stronie internetowej www.szkolkatraw.pl, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Zamówienia dokonywane są bez konieczności trwałego rejestrowania w bazie (tzw. zakupy bez rejestracji).
 3. Celem dokonania zakupu w Sklepie, Kupujący ma możliwość skorzystania z wyszukiwarki Traw lub Książek/Książki dostępnej na stronie internetowej Sklepu, a także przeglądania opisów poszczególnych Traw lub Książek/Książki, wraz z ich cenami i informacją o dostępności.
 4. Wybór rezerwowanych Traw lub Książek/Książki przez Kupującego jest dokonywany poprzez ich dodanie do tzw. koszyka.
 5. Zamówienia mogą być dokonywane przez całą dobę, z zastrzeżeniem przerw w dostępie w związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych i konserwacyjnych.
 6. Czasem właściwym dla strony www.szkolkatraw.pl jest czas właściwy dla terytorium Polski.
 7. Celem złożenia zamówienia Kupujący wybiera interesujące go Trawy lub Książkę/Książki poprzez kliknięcie na jego nazwę lub zdjęcie widoczne na stronie internetowej Sklepu.
 8. Jeżeli Kupujący chce kontynuować składanie zamówienia powinien kliknąć pole „Dodaj do koszyka”.
 9. W toku dokonywania Zamówienia, Kupujący ma możliwość modyfikacji składanego Zamówienia (np. zmiana ilości poszczególnych Traw lub Książek/Książki jak i usuwanie / dodawanie różnych rodzajów Traw lub Książek/Książki do koszyka), W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Kupującemu komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie, a w szczególności aby zmieniać ilość lub usuwać Trawy jak i Książkę/Książki z Zamówienia należy użyć przycisku w kolumnie „Ilość”, a następnie „Zaktualizuj koszyk”.
 10. Celem dokonania Zamówienia należy prawidłowo wypełnić Formularz wraz z wyrażeniem zgody na zawarte w nim klauzule
 11. Prawidłowe wypełnienie formularza oznacza, iż Kupujący powinien uzupełnić wszystkie rubryki oznaczone, jako pola obowiązkowe, a dane powinny być zgodne ze stanem rzeczywistym.
 12. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub niezrozumiałego wypełnienia formularza przez Kupującego.
 13. Ponadto aby kontynuować dokonywanie Zamówienia (wybrać (zmienić) formę płatności oraz sposób dostawy zamówionych Traw lub Książek/Książki), należy nacisnąć „Przejdź do płatności" – na kolejnej stronie będzie możliwość wyboru sposobu płatności (za pomocą kart płatniczych (Visa, MasterCard), portfeli wirtualnych (MasterPass i PayPal) lub przelewów elektronicznych z kilkunastu polskich banków), a także pobraniowo oraz podania danych do wysyłki zamówienia.
 14. Dane konieczne do zrealizowania Zamówienia (dotyczące Traw lub Książek/Książki, ale też danych teleadresowych do wysyłki lub faktury) można zmieniać do momentu jego potwierdzenia poprzez kliknięcie ikony „Kupuję i płacę”.
 15. Po podaniu przez Kupującego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:
  a. zamawianych Traw lub Książek/Książki,
  b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Traw lub Książek/Książki, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  c. wybranej metody płatności,
  d. wybranego sposobu dostawy,
  e. planowanego czasu dostawy.
 16. Poprzez kliknięcie „Kupuję i płacę” na www.szkolkatraw.pl Kupujący składa wiążącą ofertę. Od tego momentu Kupujący nie może zmienić treści Zamówienia (jest to możliwe tylko za indywidualną zgodą Sklep). W tym celu należy się skontaktować ze Sklepem, który rozważy taką możliwość.
 17. Następnie Kupujący otrzymuje automatyczną informację o wpłynięciu Zamówienia, które nie może w żadnym wypadku zostać uznane za zawarcie umowy. E-mail o wpłynięciu Zamówienia:
  wysyłany jest na adres Kupującego podany w formularzu Zamówienia, nie później niż w terminie 24 h od momentu zakończenia procesu poprzez kliknięcie ikony „Potwierdzam zamówienie – zamówienie z obowiązkiem zapłaty” na stronie https://szkolkatraw.pl/zamowienie (w przypadku nieotrzymania wiadomości, Kupujący winien skontaktować się ze Sklepem)
  w wiadomości tej zawarte będzie podsumowanie Zamówienia,
  spełnia wymagania, co do treści, wskazane w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 18. W związku z faktem, że przedmiot zamówienia to także żywe rośliny oraz niedostępne powszechnie publikacje, może się okazać po weryfikacji Zamówienia, że nie jest możliwa jego realizacja w pierwotnym kształcie złożenie Zamówienia czy dokonanie płatności nie jest równoznaczne z akceptacją (przyjęciem) przez Sklep oferty złożonej przez Kupującego, a zawarcie Umowy z Kupującym następuje w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości potwierdzającej zrealizowanie Zamówienia na adres e-mail podany przy dokonywaniu Zamówienia.
 19. Sklep przesyła w drodze wiadomości e-mail potwierdzenie:
  19.1. Zrealizowania Zamówienia (potwierdzenie zawarcia Umowy kupna) Traw który:
  a. w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada wynosi od 2 do 8 Dni Roboczych licząc od dnia Zamówienia
  b. w okresie od grudnia do 31 marca ma formę przedsprzedaży i jest ustalany indywidualnie przez Sklep (tzw. Zamówienia Indywidualne) na zasadach wskazanych w § 14.
  19.2. Zrealizowania Zamówienia (potwierdzenie zawarcia Umowy kupna) Książek /Książki który wynosi od 2 do 8 Dni Roboczych licząc od dnia Zamówienia.
 20. Sklep zastrzega sobie prawo do odrzucenia całości / części oferty w przypadku, gdy sprzedaż Traw lub Książek/Książki stała się niemożliwa, np. z powodu braków lub nieodpowiedniej jakości asortymentu (decyduje kolejność Zamówienia). Jednocześnie Sklep dokonuje zwrotu Kupującemu wniesionej przez niego Cenę / odpowiednią część Ceny w terminie 7 (siedem) dni od dnia poinformowania Kupującego o braku Traw lub Książek/Książki (odrzuceniu całości / części oferty Kupującego).
 21. Kupujący odpowiada za to, aby wskazany przez niego adres e-mail, na który ma być przesłana oferta Sklep, pozwalał na jej odbiór.
 22. Sklep nie weryfikuje informacji na temat wieku osób odwiedzających serwis ani innych, których zebranie pozwoliłoby na ustalenie, czy mają zdolność do czynności prawnych, w szczególności czy są to osoby pełnoletnie. Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych nie powinny dokonywać Zamówienia chyba, że ich przedstawiciele ustawowi wyrażą na to zgodę, jeżeli taka zgoda będzie wystarczająca w świetle obowiązującego prawa.
 23. Trawy:
  a. ulegają szybkiemu zepsuciu / mają krótki termin przydatności,
  b. wymagają dostępu światła dziennego przez min 8 godzin na dobę, odpowiedniego nawilżenia podłoża/gleby w strefie korzeniowej
  c. wymagają także przesadzenia produktu i połączenia z innym podłożem
  a tym samym Kupującemu będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 pkt 4 oraz pkt 6 ustawy o Prawach konsumenta.
 24. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy odbywać się będzie przez przesłanie stosownej wiadomości wraz z wiadomością potwierdzającą zawarcie Umowy (stosownie do ust. 17 powyżej).

§6. Ceny

 1. Ceny wskazane za Trawy lub Książkę/Książki w Opisie Traw lub Opisie Książek/Książki podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT.
 2. Informacja o cenie widniejące na stronie Sklepu w momencie złożenia przez Kupującego zamówienia na stronie https://szkolkatraw.pl/zamowienie ma charakter wiążący dla Stron do końca realizacji zamówienia. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen na stronie internetowej Sklepu, które mogą się pojawić po Zamówieniu dokonanym przez Kupującego jak i potwierdzeniu zamówienia przez Sklep.
 3. Płatność za Trawy lub Książkę/Książki objęte Zamówieniem należy uregulować stosownie do metod wskazanych pod adresem https://szkolkatraw.pl/zamowienie/ (za pomocą płatności elektronicznych: kart płatniczych (Visa, MasterCard), portfeli wirtualnych (MasterPass i PayPal) lub przelewów elektronicznych z kilkunastu polskich banków) lub pobraniowo przy odbiorze przesyłki.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do organizowania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Podczas trwania promocji lub wyprzedaży ilość Traw lub Książek/Książki dostępnych w promocyjnej cenie może być ograniczona.

§7. Dostawy

 1. Dostawy Traw lub Książek/Książki, zamawianych w sklepie internetowym www.szkolkatraw.pl realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Istnieje możliwość odbioru Zamówienia pod adresem wskazanym w § 13, pod warunkiem złożenia takiej dyspozycji w trakcie dokonywania Zamówienia przez Kupującego.
 3. Trawy lub Książka/Książki dostarczane są przez Sklep na adres wskazany w Zamówieniu, dokonanym stosownie do § 5 niniejszego Regulaminu.
 4. Koszty dostawy nie są uwzględnione w cenie poszczególnych Traw lub Książek/Książki zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu.
 5. Sklep udostępnia sposoby dostawy dostępne pod adresem https://szkolkatraw.pl/zamowienie/ i za kosztami tam wskazanymi.
 6. Prawo własności Traw lub Książek/Książki, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty, lub uszkodzenia, przechodzi na:
  a. Kupującego będącego Konsumentem z chwilą wydania przez przewoźnika lub Sklep w przypadku odbioru osobistego
  b. Kupującego niebędącego konsumentem, z chwilą wydania przewoźnikowi przez Sklep lub z chwilą wydania Kupującemu przez Sklep w przypadku odbioru osobistego
 7. Ewentualne koszty dokonania płatności (w tym koszty przelewu) obciążają Kupującego.

§8. Czas realizacji zamówienia

 1. Na czas realizacji zamówienia składają się czas wysyłki oraz czas dostawy.
 2. Czas wysyłki Traw jest to czas potrzebny na przygotowanie Trawy do wysyłki, który:
  a. w okresie od 1 marca do 31 października wynosi od 2 do 8 dni Roboczych licząc od dnia wysłania na adres Kupującego wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia (zawarcie umowy), stosownie do postanowień § 5 ust. 19.1,
  b. w okresie od 1 listopada do ostatniego dnia lutego jest ustalany indywidualnie przez Sklep i wskazywany w wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia, stosownie do postanowień § 5 ust. 19.1.
 3. Czas wysyłki Książek/Książki jest to czas potrzebny na przygotowanie Książkę/Książki do wysyłki, który licząc od dnia Zamówienia nie przekracza od 2 do 8 dni Roboczych licząc od dnia wysłania na adres Kupującego wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia, stosownie do postanowień § 5 ust. 19.2,
 4. Czas dostawy jest to czas potrzebny na dostarczenie przesyłki do domu Kupującego przez firmę kurierską, który nie powinien przekroczyć 7 (siedem) dni.

§9. Uprawnienie do odstąpienia od umowy na w terminie 14 dni od dostawy Książek/Książki

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu 9 dotyczą Kupującego będącego Konsumentem, który może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyn.
 2. Postanowienia niniejszego paragrafu 9 dotyczą odstąpienia od Umowy dot. Książek/Książki (w przypadku Traw Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 pkt 4 oraz pkt 6 ustawy o Prawach konsumenta)
 3. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy dot. Książek/Książki przez Kupującego będącego Konsumentem, a także wzór formularza odstąpienia od umowy zawarte są pod adresem https://szkolkatraw.pl/regulamin-sklepu-internetowego-www-szkolkatraw-pl/ oraz stanowią element niniejszego Regulaminu (treść umieszczono na jego końcu – załączniki nr 1 i nr 2 do Regulaminu). Taka informacja oraz formularz, są ponadto wysyłane do Kupującego wraz z automatyczną informacją o realizacji zamówienia, o której mowa w § 5 ust. 19.2).
 4. Kupujący może także sformułować oświadczenie o odstąpieniu samodzielnie.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu Kupujący może złożyć poprzez wysłanie listem poleconym na adres siedziby Sklepu lub przesyłając wiadomość e-mail z załączonym oświadczeniem o odstąpieniu w formacie PDF na adresy wskazane w § 13 lub w inny wybrany przez siebie sposób.
 6. Sklep niezwłocznie potwierdzi Kupującemu na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 8. Kupujący ma obowiązek zwrócić Książkę/Książki będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na adres Sklepu w § 13 lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sklep zaproponował, że sam odbierze Książkę/Książki.
 9. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Kupującego zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie zwróci Kupującemu kosztów przewyższających koszty najtańszego zwykłego sposobu dostawy oferowanego przez Sklep – zgodnie z art 33 ustawy o Prawach konsumenta.

§10. Reklamacja – Kupujący będący Konsumentem

 1. Sklep ponosi względem Kupujących będących Konsumentami w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
 2. Przedmiotem reklamacji może być w szczególności wada fizyczna lub prawna Trawy lub Książek/Książki.
 3. Odpowiedzialność Sklepu nie obejmuje w szczególności:
  1. wad powstałych po chwili wydania Trawy lub Książek/Książki Kupującemu, z przyczyn nietkwiących w Trawie lub Książce,
  2. braku właściwości niewskazanych w Opisie Trawy lub Opisie Książek/Książki,
  3. przypadku, gdy Trawa lub Książka/Książki nie nadaje się do celu nieokreślonego przy zawarciu umowy,
  4. nieprawidłowego zasadzenia czy uprawy lub pielęgnowania (nawadniania, nasłoneczniania) Trawy,
  5. niezachowania warunków instrukcji załączonej do Traw,
  6. nieprawidłowego doboru stanowiska (wbrew zaleceniom w Opisie Traw, w tym także niezachowania choćby jednego z zaleceń),
  7. uszkodzeń powstałych w przypadku nieodpowiedniego składowania/przetrzymywania Trawy
  8. niezastosowania się do instrukcji przekazanych przez Sklep w Opisie Traw,
  9. Trawy w stosunku, do których przeprowadzono proces cięcia lub przechowywano w nieadekwatnych warunkach,
  10. uszkodzenia powstałe w wyniku działania czynników zewnętrznych o charakterze losowym, w szczególności: zalanie, wyładowania atmosferyczne, działania środków chemicznych,
  11. niewielkie wady oraz przebarwienia nie mające wpływu na dalszy rozwój rośliny,
  12. niedostosowanie się Kupującego do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Sklep się posługuje,
  13. sytuacji, gdy Trawa okaże się nieprzydatna dla Kupującego,
  14. sytuacji, gdy Trawa została przycięta, podcięta, przesadzona przesuszona czy przelana lub uschnięta
  15. jeśli Trawa dostarczona Kupującemu różni się od tego jaki przedstawiony był w Opisie Traw pod względem wybarwienia i jego rozmieszczenia, nieznacznych różnic w wariegacji (mozaikowatość fenotypowa), wielkości, wysokości oraz gęstości i tym podobnych parametrów
  16. skategoryzowanie wiadomości e-mail od Sklep jako spam przez pocztę e-mail Kupującego,
 4. Korzystanie ze Sklepu wiąże się z zagrożeniami związanymi z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, poza tymi, które powszechnie występują przy korzystaniu z Internetu.

§11. Reklamacja – Kupujący niebędący Konsumentem

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu regulują kwestię związane z odpowiedzialnością Sklepu z tytułu rękojmi za wady Trawy lub Książek/Książki w stosunku do Kupujących niebędących Konsumentami.
 2. Do procedury reklamacyjnej w stosunku do Kupujących niebędących Konsumentami znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 2014 r., poz. 121 – j.t. z póżn. zm.), dotyczące rękojmi przy sprzedaży, z zastrzeżeniem modyfikacji i ograniczeń wskazanych poniżej.
 3. Sklep ponosi odpowiedzialność za wady Traw lub Książek/Książki w okresie jednego tygodnia od jej wydania Kupującemu niebędącemu Konsumentem.
 4. W chwili odbioru Kupujący niebędący Konsumentem powinien sprawdzić stan przesyłki oraz zbadać jej stan celem stwierdzenia widocznych wad fizycznych Trawy lub Książek/Książki, takich jak uszkodzenia, usterki, ubytki, itp.
 5. W przypadku niezbadania przez Kupującego niebędącego Konsumentem Trawy lub Książkę/Książki w momencie jego wydania Kupującemu, Kupujący ten traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to wad ukrytych.
 6. W przypadku późniejszego wykrycia wady ukrytej Kupujący niebędący Konsumentem jest zobowiązany do zawiadomienia Sklepu o wadzie niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od stwierdzenia wady.
 7. Reklamacji nie podlegają wady wskazane w § 10 ust. 3 – 4 powyżej.
 8. Reklamacji nie podlegają Trawy jakie zostały przesadzone tj. niepozostające w oryginalnym podłożu oraz dostarczonym przez Sklep pojemniku lub noszące ślady użytkowania.

§12. Procedura reklamacji (dot. zarówno Kupującego będącego konsumentem, jak i zarówno Kupującego niebędącego konsumentem)

 1. Sklep rozpatruje reklamacje zgodnie z poniższą procedurą:
  1. Reklamacja może zostać zgłoszona w dowolnej formie, zgodnie z danymi podanymi w § 13,
  2. Reklamację należy zgłosić niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących jego zastrzeżenia, w celu umożliwienia jego rzetelnego rozpatrzenia
  3. W reklamacji należy wskazać:
   1. Imię (imiona) i nazwisko (a)/firmę (nazwę), adres zamieszkania/siedziby, adres do korespondencji w przypadku, gdy jest on inny niż adres zamieszkania/siedziby, dane kontaktowe w szczególności adres e-mail,
   2. określenie Zamówienia, której dotyczy reklamacja, np. poprzez podanie numeru,
   3. przedstawienie zarzutów, będących podstawą reklamacji,
   4. określenie żądania,
   5. wskazanie numeru rachunku bankowego, na który miałby nastąpić ewentualny zwrot części lub całości ceny lub danych do dokonania przekazu,
   6. wskazanie żądanej formy korespondencji ze strony Sklepu – wiadomość e-mail lub list polecony.
 2. Brak któregokolwiek z elementów wskazanych w punkcie powyżej w zgłoszeniu reklamacyjnym, nie stanowi przeszkody dla rozpatrzenia reklamacji, jednakże może uniemożliwić dokonanie ustaleń faktycznych będących podstawą do prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy,
 3. Sklep informuje o ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym, a wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostanie informacja w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym,
 4. Sklep może zwrócić się o dalsze informacje / wyjaśnienia, w tym poprosić o przesłanie dokumentacji zdjęciowej Trawy lub Książek/Książki, jak i jej otoczenia (podłoża i położenia), a także danych dotyczących pielęgnacji Trawy (np. stosowanych nawozów zarówno w stosunku do Trawy jak i innych w otoczeniu),
 5. w przypadku zgłaszania reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, Kupujący winien otrzymać wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcie reklamacji do Sklepu (nie później niż 3 dni od zgłoszenia Reklamacji)
 6. w przypadku jeśli Kupujący nie otrzyma potwierdzenia otrzymania reklamacji przez Sklep, Kupujący winien skontaktować się ze Sklepem telefonicznie celem wyjaśnienia sytuacji,
 7. Sklep rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia Kupującego oraz udziela Kupującemu odpowiedzi w drodze listu poleconego lub wiadomości e-mail skierowanej na adres Kupującego wskazany w formularzu zamówienia, a w przypadku podania innego adresu email w zawiadomieniu o niezgodności Trawy lub Książkę/Książki z umową (reklamacji) na ten adres.
 8. Zapytania związane z przebiegiem realizacji reklamacji można kierować na każdy ze sposobów wskazanych w § 13.
 9. Treść odpowiedzi na Reklamację powinna zawierać w szczególności uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że Reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Kupującego.
 10. Za reklamację nieuzasadnioną uznaje się reklamację dotyczącą w szczególności okoliczności wskazanych w § 10 ust. 3, jak i reklamację zgłoszoną po terminie obowiązywania odpowiedzialności Sklepu.
 11. Reklamacja musi zostać rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od jej otrzymania.
 12. W pozostałym zakresie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 i nast. oraz art. 471 i nast.
 13. Procedura ta, nie wyklucza indywidualnego rozpatrywania reklamacji w zależności od rodzaju umowy między Sklepem a Kupującym.
 14. Kupującemu przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 15. Kupującemu będącemu konsumentem przysługuje:
  Prawo do zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy o Inspekcji Handlowej
  Prawo do zwrócenia się z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy o Inspekcji Handlowej
  Prawo do skorzystania z platformy ODR do internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i Przedsiębiorcami dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 16. Szczegółowe informacje dot. pozasądowych metod rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami a przedsiębiorcami można znaleźć pod https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php .

§13. Informacje dotyczące Sklepu oraz dane kontaktowe

 1. Dane Sklepu:
  Filip Henschke, prowadzący działalność gospodarczą, pod firmą OGRODY HENSCHKE FILIP HENSCHKE na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki,
  NIP: 7772263329
  numer REGON: 300269402
  adres: Sycyn 21a, 64-606 Sycyn (woj. wielkopolskie)
 2. Sklep wskazuje dane do kontaktu:

Siedziba

Sycyn 21a
64-606 Sycyn (woj. wielkopolskie)

Dane do kontaktu (także dla zgłoszenia reklamacji

e-mail

biuro@szkolkatraw.pl

telefon

 509 55 32 36

adres

Sycyn 21a
64-606 Sycyn (woj. wielkopolskie)

 1. Wyżej wskazane adresy / numery są właściwe dla dokonywania Reklamacji jak i odbioru Traw lub Książek/Książki, stosownie do postanowień Regulaminu.
 2. Opłata za połączenie telefoniczne naliczana będzie wg stawki operatora świadczącego Usługi telekomunikacyjne na rzecz Kupującego.
 3. Wiążącą dla Sklepu i Kupującego formą składania oświadczeń woli jest ich złożenie w drodze elektronicznej, t.j. w postaci wiadomości e-mail, z zastrzeżeniem ust. 6-8 poniżej, jak i formie pisemnej.
 4. W szczególności za wiążące złożenie oświadczenia woli uznaje się przesłanie przez Sklep odpowiedzi na ofertę Sklepu (zawierającą akceptację oferty Kupującego).
 5. Dokonanie przez Kupującego zgłoszenia Reklamacji może nastąpić w formie rozmowy telefonicznej.
 6. Kupujący może dokonać odstąpienia od umowy na każdy sposób pozwalający Sklepowi w sposób jednoznaczny zapoznać się z jego wolą.

§14. Zamówienia w okresie od 1 grudnia do 31 marca

 1. W okresie od 1 grudnia do 31 marca Sklep prowadzi sprzedaż na zasadzie indywidualnych uzgodnień dokonywanych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 2. Do Zamówień w okresie od 1 grudnia do 31 marca zastosowanie znajdują wprost postanowienia niniejszego Regulaminu, z wyłączeniem § 5 ust. 2-4 oraz ust. 7-17 Regulaminu.

§15. Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie wszystkim Kupującym na stronie internetowej https://szkolkatraw.pl/regulamin-sklepu-internetowego-www-szkolkatraw-pl w taki sposób, aby Kupujący zarówno przed zawarciem umowy jak i w innym momencie mógł pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać treść Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep są następujące:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. urządzenia pozwalające na korzystanie z zasobów Internetu wyposażonych w system operacyjny, pamięć, procesor i oprogramowanie pośredniczące,
  3. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa która akceptuje pliki typu cookie np. Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 20.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows)) lub kompatybilna z wyżej wymienionymi,
  4. włączona obsługa cookies oraz JavaScript,
  5. posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej (aktywny adres e-mail).
 3. Sklep nie udziela gwarancji przy sprzedaży w rozumieniu przepisów art. 577 i dalsze Kodeksu cywilnego.
 4. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim
 5. Językiem stosowanym w relacjach Sklepu z Kupującym jest język polski.
 6. Zawartość Regulaminu stanowi utwór w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie na gruncie tej ustawy.
 7. Znaki towarowe, nazwy produktów i ich zdjęcia są wyłączną własnością ich producentów / twórców / dysponentów i zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i prezentacji Traw lub Książek/Książki.
 8. Wszystkie użyte na www.szkolkatraw.pl nazwy Traw lub Książek/Książki, marek oraz znaki graficzne są własnością odpowiednio producentów czy hodowców lub dystrybutorów.
 9. Sklep zastrzega sobie zmianę niniejszego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, iż dla umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin w poprzednim brzmieniu, z wyjątkiem obligatoryjnych zmian regulaminu wynikających z przepisów prawa.
 10. Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści z zewnętrznych serwisów internetowych, które zawierają odesłane do niniejszego serwisu
 11. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych praw konsumenckich Kupującego. W przypadku sprzeczności pomiędzy Regulaminem a obowiązującymi przepisami prawa przyznanymi konsumentowi pierwszeństwo mają te przepisy.
 12. Wszelkie spory powstałe na tle stosowania, wykonywania lub interpretowania Regulaminu
  a. pomiędzy Kupującym będącym konsumentem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy,
  b. pomiędzy Kupującym niebędącym konsumentem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Sklepu.
 13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 14. Integralną częścią regulaminu są dostępne pod adresem internetowym Sklepu: Opis Traw, Opis Książek/Książki, cennik wysyłki, zasady wysyłki, terminy wysyłki i formy płatności.


Pliki do pobrania: